ਖਿਮਾਂ ਅਹਿੰਸਾਂ ਦਯਾ ਮ੍ਰਿਦ ਸਤਿ ਬਚਨ ਤਪ ਦਾਨ 

ਸੀਲ ਸੋਚਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦਸ ਜਾਨ 

Khima Ahinsa Daya Mridh Sat Bachan Tap Daan

Seel Soch Trisna Bina Dharam Ling Das Jaan.


 • Khima - Forgiving nature
 • Ahinsa - Non-violence
 • Daya - Compassionate nature
 • Mridh - Speaking sweetly, polite nature
 • Sat Bachan - Speaking the truth
 • Tap - Meditation, penance, Seva (Selfless service)
 • Daan - Giving nature
 • Seel - Calm and patient nature
 • Soch - Pure
 • Trisna Bina - Without any desire


These are the ten qualities of those who have stepped into Dharam Khand (The realm of righteousness). In JapJi Sahib, Guru Nanak Dev Ji teaches us about the five realms,


 1. Dharam Khand
 2. Giaan Khand
 3. Saram Khand
 4. Karam Khand
 5. Sach Khand

What is Dharam Khand?
When someone 'steps' into Dharam Khand, with the qualities stated above, they understand that everything is working within God's system. The seasons, days, and nights are all working within this system. Our senses are also with Dharam. Controlling these Indriaa (Senses) is also our Dharam. We have to be conscious of what we see, hear or say.

What Is Our Dharam? Are We Walking On The Path Of Dharam?

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥
By their deeds and their actions, they shall be judged.

To bring our senses within Dharam is a difficult path. But one can only step into Giaan Khand (Realm of Wisdom) once our feelings, our minds have accepted the Dharam and are working within Dharam. We should be conscious of whether our senses are acting within Dharam or not. We should also be mindful of how speaking falsely, seeing terrible things, and hearing the slander of others affects us.

Let us do Ardaas to Guru Sahib to guide us on this path and save us.

You can help spread the message of Sikhi to people around you by using the leaflet created by the Basics of Sikhi team.
You can also check out our other leaflets on the Downloads page.

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.